Garanti

6 års garanti på alla produkter
RBM sätter en ära i att tillverka och leverera kontors- konferens- och restaurangmöbler som uppfyller användarnas krav på kvalitet och bra design.

Därför ger vi 6 års garanti på alla våra produkter i enlighet med våra försäljnings- och leveransvillkor. Förutom livstidsgaranti på gaspelare.

 

Tester
En möbel från RBM ska kunna tåla användning. Dag ut och dag in - många timmar varje dag och ofta av många olika användare.

Det kräver kvalitet ända in i minsta detalj och mycket noggranna test av bland annat möblernas hållbarhet.

 

Försäljnings- och leveransvillkor

 1. Samtliga order registreras med förbehåll för strejk, lockout, naturkatastrofer, krig och följder av krig samt andra force majeure-omständigheter.
   
 2. Våra leveransvillkor har fastställts efter bästa förstånd, men är ej bindande. RBM kommer att eftersträva att leverera inom överenskommen leveranstid, men är ej skyldig att ersätta förluster som uppstått till följd av försenad leverans. Försenad leverans berättigar ej heller till annullering av order. Strejk, lockout, naturkatastrofer, krig och följder av krig, transportsvårigheter samt andra force majeure-omständigheter berättigar alltid RBM till förlängning av leveranstiden i skälig omfattning.
   
 3. Såvida RBM har godkänt att en order annulleras skall den skriftliga avbeställningen vara RBM till handa senast 8 dagar före den av RBM angivna leveranstidpunkten. RBM är emellertid berättigade att debitera den del av orderns pris som vid tidpunkten för avbeställningen motsvarar utfört arbete, förbrukat eller inköpt material etc.

  Om kunden vid leverans av en vara vägrar att motta varan är RBM berättigade att debitera kunden samtliga frakt- och returkostnader samt att vidhålla fakturakrav. Eventuell retur av produkter måste alltid först avtalas med kundservice.
   
 4. RBM ger sex års garanti mot dokumenterade fabrikationsfel. Garantin uppfyller gällande EU-krav för reklamation och garanti, det vill säga sex månaders garanti då RBM har bevisbördan och resterande tid som en reklamationsrätt då konsumenten har bevisbördan.
   
 5. Garantin förutsätter att köparen har informerat RBM om fabrikationsfelet eller defekten senast två månader efter att felet har registrerats eller köparen har fått kännedom om felet.
   
 6. Garantin gäller ej skador orsakade av felaktig användning av produkten.
   
 7. Den sexåriga garantin gäller vid normal användning, åtta timmar per dag. Vid användning under skiftarbete eller dygnetruntanvändning reduceras reklamationsrätten i motsvarande grad, dock aldrig under lagens minimikrav (två år).
   
 8. Vid reklamation skall köparen hänvända sig till den återförsäljare som sålt produkten eller till närmaste återförsäljare som RBM hänvisat till. Retur av produkter kan endast ske enligt överenskommelse med RBM och med vårt tillstånd. Returen skall sändas med speditör utsedd av RBM.
   
 9. Såvida det konstateras fel och brister på produkten, se punkt 4, gäller garantin och reklamationsrätten och defekta delar kommer att bytas ut.
   
 10. Synliga transportskador och defekter skall alltid anges på fraktsedeln vid mottagandet och rapporteras till vår expedition på 075 245 50 50 senast sju dagar efter mottagandet.
   
 11. RBM är endast ansvariga för personskador och sakskador såvida det kan bevisas att skadan uppkommit genom fel eller försummelse av RBM eller andra som RBM är ansvariga för. RBM är ej ansvariga för personskador och sakskador som uppkommit genom felaktig användning av produkten.

  RBM är ej ansvariga för driftsförlust, förlorad arbetsförtjänst eller annan indirekt förlust.

  I den mån RBM åläggs produktansvar gentemot tredje man är köparen skyldig att hålla RBM skadeslös i samma omfattning som RBMs ansvar begränsas i enlighet med föregående stycke. Såvida tredje man framställer krav om ersättningsansvar mot en av parterna i enlighet med denna punkt skall denna part genast underrätta den andra parten härom.
   
 12. I händelse av att köp av material från våra underleverantörer samt transportavtal ej kan till fast pris förbehåller vi oss rätten att debitera det på leveransdagen gällande priset även om det ej finns särskilda förbehåll i detta hänseende.
   
 13. Vid försenad betalning enligt överenskomna betalningsvillkor kommer vi att debitera dröjsmålsränta per påbörjad månad från förfallodagen.
   
 14. Såvida inget annat har överenskommits gäller RBMs standardvillkor för försäljning och leverans.
   
 15. Tvist i anledning av denna order skall avgöras genom dansk skiljedom vid Sø- og Handelsretten i Köpenhamn.